Contact
Wij staan u graag te woord!
0599 788 881
info@cvonderdelen.nu
Onze sterke punten
  • Groot assortiment
  • Snelle levering
  • Binnen Nederland lage verzendkosten
  • Veilig online betalen
  • Goede klantenservice
  • Fabrieksgarantie
  • In geval van nood spoed levering mogelijk

Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.

 

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.
1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Cvonderdelen.nu, ook handelende onder de naam Handelsonderneming Jansen Elektrotechniek, gevestigd te Stadskanaal, hierna te noemen Cv onderdelen.nu.

1-2 Bijzondere van de voorwaarden van Cvonderdelen.nu afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. 

Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.
2-1 Cvonderdelen.nu aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

2-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Cvonderdelen.nu onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.

2-3 Algemene voorwaarden worden slechts door Cvonderdelen.nu aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden. 

Artikel 3 Aanbiedingen.
3-1 Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van Cvonderdelen.nu, inclusief omzetbelasting.

3-2 Gegevens in drukwerken verstrekt door Cvonderdelen.nu zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden Cvonderdelen.nu niet. 

Artikel 4 Afspraken.
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Cvonderdelen.nu binden hem niet, voor zover ze door Cvonderdelen.nu niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben. 

Artikel 5 Overeenkomst.
5-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend voor Cvonderdelen.nu door zijn bevestiging.

5-2 Elke met Cvonderdelen.nu aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Cvonderdelen.nu zo nodig informatie betreffende hem opvraagt.

5-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Cvonderdelen.nu bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. 

Artikel 6 Prijzen.
6-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.

6-2 Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Cvonderdelen.nu niet. 6-3 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.

6-4 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactieprijs zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsfluctuatie het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of voortvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet. 

Artikel 7 Gedeeltelijke levering.
Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaats hebben overeenkomstig het bepaalde in artikel "Betaling". 


Artikel 8 Aanbetaling.
Cvonderdelen.nu is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Cvonderdelen.nu de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt. 

Artikel 9 Leveringstermijnen.
9-1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Cvonderdelen.nu schriftelijk in gebreke te stellen.

9-2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Cvonderdelen.nu zijn de goederen te leveren.
9-3 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor
zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen. 

Artikel 10 Vervoer.
De verzending geschiedt op de wijze als door Cvonderdelen.nu aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening. 

Artikel 11 Meer- en minderwerk.

11-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

11-2 De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijziging op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de opdrachtgever op de uitvoering, respectievelijk van Cvonderdelen.nu op de verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.

11-3 Door Cvonderdelen.nu te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

Artikel 12 Wijziging van de opdracht.

12-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

12-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Cvonderdelen.nu ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

12-3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Cvonderdelen.nu buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden. 

Artikel 13 Annuleren.
13-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Cvonderdelen.nu reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Cvonderdelen.nu gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Cvonderdelen.nu als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Cvonderdelen.nu te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.

13-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Cvonderdelen.nu zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 14 Reclame.
14-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Cvonderdelen.nu terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering Cvonderdelen.nu wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

14-2 Cvonderdelen.nu dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

14-3 Indien de reclame naar het oordeel van Cvonderdelen.nu zal hij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

14-4 Op beschadigd geleverde/verkochte goederen en materialen kan niet worden gereclameerd over die beschadigingen waarvan de koper bij het aangaan van de koopovereenkomst van op de hoogte was.


Artikel 15 
Garantie.

15-1 Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleent Cvonderdelen.nu aan de opdrachtgever schriftelijk garantie voor materiaal- en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. Cvonderdelen.nu zijn garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, van andere oorzaken dan van materiaal- en fabricagefouten of indien Cvonderdelen.nu na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert.

15-2 Voor alle goederen en materialen die Cvonderdelen.nu niet zelf vervaardigt verleent hij nooit meer garantie dan door zijn leverancier aan hem wordt gegeven. Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen, doch niet op loon of uren, deze worden in rekening gebracht.

15-3 Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek- resp. importeurs- of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

15-4 Op beschadigde verkochte/geleverde goederen en materialen wordt geen garantie gegeven met betrekking tot die beschadigingen waarvan de koper bij het aangaan van de koopovereenkomst van op de hoogte was, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 16 Retentierecht.
Wanneer Cvonderdelen.nu goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Cvonderdelen.nu heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is. 

Artikel 17 Aansprakelijkheid.
17-1 Cvonderdelen.nu is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

1.     Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;

2.     Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;

3.     Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;

4.     Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;

5.     Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;

6.     Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

17-2 Cvonderdelen.nu is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van Cvonderdelen.nu of van hen, die door Cvonderdelen.nu te werk zijn gesteld.

17-3 Cvonderdelen.nu zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld. 

Artikel 18 Overmacht.
18-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Cvonderdelen.nu of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Cvonderdelen.nu, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Cvonderdelen.nu, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Cvonderdelen.nu overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

 18-2 Cvonderdelen.nu is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen. 

Artikel 19 Eigendomsvoorbehoud.
19-1 Zolang Cvonderdelen.nu geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Cvonderdelen.nu.

19-2 Cvonderdelen.nu heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

19-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. 

Artikel 20 Wanprestatie en ontbinding.
20-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Cvonderdelen.nu ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

20-2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:

1.     De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. Cvonderdelen.nu heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

2.     De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

3.     De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.

4.     De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.

20-3 Cvonderdelen.nu is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door Cvonderdelen.nu reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Cvonderdelen.nu op vergoeding van kosten, schade en interesten. 

Artikel 21 Betaling.
21-1 Betalingen dienen contant, per bank of iDEAL te geschieden na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

21-2 Cvonderdelen.nu is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

21-3 Cvonderdelen.nu is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

21-4 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak als dan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

21-5 Uit het enkele feit dat Cvonderdelen.nu zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten. 

Artikel 22 Toepasselijk recht.
Op alle door Cvonderdelen.nu gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht. 

Artikel 24 Geschillen.
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Cvonderdelen.nu, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

veilig betalen met uw bank via iDeal
Onze merken